Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski został utworzony w 1991 roku  na podstawie Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej HU-91/049.

Zakład Usług Komunalnych działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę prowadzi od 1991 roku. W tym roku na mocy Ustawy z dnia 10.05.1990 nastąpiła komunalizacja mienia i przekazanie go na własność samorządów terytorialnych. Gmina Żukowo na podstawie umowy dzierżawy zadanie dostawy wody dla mieszkańców gminy przekazała naszej firmie. W 2001 roku przedmiotową umowę rozszerzono o zapisy dotyczące eksploatacji systemu kanalizacyjnego. Począwszy od tego roku w ramach działalności Przedsiębiorstwa leży zarówno zbiorowe zaopatrzenie wody jak i zbiorowego odprowadzanie ścieków.

Najważniejszymi dokumentami z punktu widzenia prowadzonej działalności są Wpis do Ewidencji działalności gospodarczej nr HU-91/049 z dnia oraz Decyzja Burmistrza Gminy Żukowo nr K/O?/Kan/57/2003 z dnia 12.03.2003r. udzielająca Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Woda dla mieszkańców pobierana jest z ujść głębinowych zlokalizowanych na terenie 10 Stacji Uzdatniania Wody:

- Małkowo, Skrzeszewo, Sulmin, Łapino, Niestępowo, Leźno, Pępowo, Banino, Chwaszczyno, Przyjaźń.

 ścieki natomiast odbierane są od Odbiorców usług poprzez 16 przepompowni ścieków, najważniejsze z nich zlokalizowane są odpowiednio w:

- Żukowie, Borkowie, Baninie, Chwaszczynie, Leźnie, Pępowie.

Dodatkowo w skład eksploatowanego systemu kanalizacyjnego wchodzi Punk Zlewny w Żukowie na którym przyjmowane są nieczystoŚci ze zbiorników bezodpŁywowych mieszkańców nie podłączonych do systemu kanalizacyjnego.

 

 Główny trzon świadczonych usług to jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ze względu na potrzeby zgłaszane przez Odbiorców usług został powiększony o usługi związane z:

  • kompleksowym przeprowadzeniem przez proces realizacji inwestycji budowy przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego, począwszy od przygotowania projektu a skończywszy na finalizacji budowy
  • wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych Odbiorców, którzy nie zostali jeszcze podłączeni do systemu kanalizacji sanitarnej. Usługi świadczone są wozami asenizacyjnymi o pojemności 9m3 i 15m3 na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Gminy Żukowo K/OŚ/Odp/7661/03/2009.